۱۷مهر ۱۳۶۷ در تهران بدنیا اومدم. ۱۳ سالم نشده بود که همراه خانواده از ایران خارج شدیم و به آلمان اومدیم.

همیشه تلاش کردم ایران ِ وجودم پررنگ بمونه.

نقاشی میکنم و عکس میگیرم و مینویسم. کتاب خوندن بزرگترین سرگرمی ِ من به حساب میاد و رقصیدن رو به تلویزیون تماشاکردن ترجیح میدم.

سعی میکنم منطقی باشم و از خرافات دوری کنم و آرزوی یک دنیای ِ بدون ِ کشیش و پادشاه رو در سرم میپرورونم.