–  امیدوارم روزی برسه که دیگه هیچ آرزویی نداشته باشی

+ ینی بمیرم؟