سرنگ را پر میکنم از تو

تزریقت میکنم

جاری میشوی

در رگ‌هایم