تنها کاری که از دستم برمیاد امضا کردن ِ لیست‌ها و طومارهاییه که گوشه ‌و کنار ِ خیابون تو دست ِ فعالان ِ حقوق‌بشر میبینم.