همیشه گفته‌ای : …میخوام

شده یه بار بپرسی از من :

چی میخوای؟