به تعداد ِ بازکردن ِ تمام ِ دکمه‌های ِ پیراهنت تنگ شده برایت دلم