فیلم ِ خوب فیلمیه که

وسطش پا نشی بری دستشویی

تلفن جواب ندی

چیپس نخوری