بازیگر میشدیم

شاید برای ِ یک‌بار هم که شده نقش ِ یه آدم ِ خوشبخت رو بازی میکردیم