کاش چراغ‌قرمزی بودم

تا ثانیه‌هایی خیره میشدی به من

هرروز