کتف و بازوم درد میکنه… نه دیگه اونقدرا هم ناورزشی نیستم اما خب ۱۱ کیلومتر پارو زدن و ۶ ساعت تو رودخونه شناور بودن کتف و بازوی آدم رو … بله… کتف و بازوم درد میکنه …معلم ورزش تازه مون میخواست با ما آشنا شه خب… خیلی هم خوش گذشت… خب دیروز که هنوز کتف و بازوم درد نمیکرد که… واسه همین بهم خیلی خیلی خوش گذشت… تازه صحنه های چپ کردن قایق رفقا هم خالی از لطف نبود… خب من و معلم تو یه قایق نشسته بودیم و بعید بود چپ کنیم احساس میکنم از معلم ورزشم خوشم میاد… نه به خاطر اینکه باعث شد خشک به مقصد برسیم… خب اینم میتونه دلیل خوبی باشه… مخصوصا برای منی که سرماخورده بودم و … اما فکر میکنم خاطراتی که از سفر ِ یک هفته ایش به ایران تعریف کرد اونم با اون همه هیجان و احساس خوب باعث شد از معلم ورزشم خوشم بیاد.. شایدم به خاطر خنده های بامزه شه… با اون سیبیل ِ پرپشت