گندمزار

یکی از بکرترین منظره‌هایی که تا به حال دیدم

باید ثبت‌ش میکردم