بستنی ِ روی ِ بوم

انگار یه بچه‌غول بستنی‌ش از دستش افتاده رو بوم ِ این ساختمون