اصفهان و فرایبورگ خواهرخوانده‌ی هم هستند

این هم نشان شهر اصفهان است روبه‌روی شهرداری فرایبورگ

http://www.freiburg-isfahan.de/