باهم باشیم

Just another WordPress weblog


گزیده‌ها

زندگی و هویج

از من پرسیده‌ای زندگی چیست؟ مثل ِ اینکه بپرسی هویج چیست؟

خب هویج، هویج است و همین است که هست.

از نامه‌های ِ چخوف به اُلگا

دین ِ من

این دین ِ من است: نیازی به مرجع ِ تقلید ندارد. نیازی به فلسفه‌های ِ بغرنج ندارد. دین ِ من عقل من است و مرجع ِ آن مهربانی‌ست.

دالای لاما

designed by Ali Jmlzdh | powered by Wordpress