از من پرسیده‌ای زندگی چیست؟ مثل ِ اینکه بپرسی هویج چیست؟

خب هویج، هویج است و همین است که هست.

از نامه‌های ِ چخوف به اُلگا