– مامان چرا آدما میمیرن؟ مُردن ینی چی؟

+ ینی عمرشون تموم میشه.

– چطوری؟

+ قلبشون خراب میشه. میمیرن.

– قلبشون خراب بشه دیگه نمیشه درستش کرد؟

+ همیشه نه. بعضی وقتا میشه درستش کرد اما بعضی وقتا نمیشه.

– قلب ِ من کِی خراب میشه؟

+ وقتی خیلی خیلی پیر شدی!

– بابا که خیلی پیر نبود. چرا قلبش خراب شد؟

+ آخه از قلبش خوب مواظبت نکرده بود. سیگار میکشید. ورزش هم نمیکرد.

– من هیچوقت سیگار نمیکشم!

+ آفرین دختر ِ خوشگلم.

– عمه مهرک که سیگار نمیکشید چرا قلبش خراب شد؟

+ آخه عمه مهرک تصادف کرد.

– مثل ِ ماشینمون که تصادف کرد خراب شد؟

+ آره عزیزم.

– اما اون آقاهه درستش کرد دوباره.

+ خب قلب ِ عمه مهرک مثل ِ قلب ِ ماشینمون قوی نبود. مثل ِ قلب ِ پلی‌استیشن ِ آرش بود که وقتی خراب شد دیگه درست نشد.

– آهان. من همیشه مواظب ِ قلبم هستم که خراب نشه.

+ آفرین دخترم!