باهم باشیم

Just another WordPress weblog


آرزو

آرزو

–  امیدوارم روزی برسه که دیگه هیچ آرزویی نداشته باشی

+ ینی بمیرم؟

همه‌ش فیلمه

بازیگر میشدیم

شاید برای ِ یک‌بار هم که شده نقش ِ یه آدم ِ خوشبخت رو بازی میکردیم

designed by Ali Jmlzdh | powered by Wordpress